حلقه در کانون ققنوس
یکی از ورزش هایی که از ابتدای فعالیت کانون ققنوس با آن همراه بوده ورزش حلقه است. حلقه یک مهارت و البته یک ورزش مفرح برای تمامم سنین می باشد. در کانون و باشگاه ققنوس تمامی مربیان نیز این ورزش را انجام می دهند و سعی می کنند با برگزاری و آموزش آن با نوگل های ققنوسی لحظات شاد و مفرحی را برای آنان فراهم سازند.
برای آگاهی از زمان برگزاری کلاس های حلقه به برنامه کلاسی مراجعه نمایید.

حلقه با راه رفتن روی تخته تعادل-آقای دکتر یمینی نژاد- 1395

در ادامه به برخی از فعالیت های کانون در این زمینه در قالب تصویر پرداخته ایم.
گالری تصاویر