پیمان جهانی حقوق کودک

پیمان جهانی حقوق کودک یک پیمان نامه بین المللی است که برای دفاع و حمایت از حقوق کودکان تهیه شده است. این پیمان پس از گفتگو بین کشورهای عضو سازمان ملل در سال 1990 به مرحله اجرا درآمد.

در حال حاضر از 193 کشور جهان، 191 کشور به این پیمان پیوسته و خود را ملزم به اجرای مفاد آن نموده اند. جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 به صورت مشروط به پیمان جهانی حقوق کودک ملحق گردیده است.

آشنایی با پیمان حقوق کودک برای تمام کسانی که با کودک سر و کار دارند، امری ضروری است. این ضرورت برای والدین، مربیان، معلمان و خود کودکان، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

یادتان باشد تحقق این پیام ها به بهبود وضعیت همه کودکان جهان کمک خواهد کرد.

مفاد پیمان حقوق کودک
صفحه 1 از 1 < 1 >