5 10 آلودگی آب
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
کلاس نقاشی 2 کلاس نقاشی کلاس نقاشی کلاس نقاشی
1 2 3 5 6 4
0 1 2 3 5
خبرهای ققنوسی